Chuyến đến nội dung chính

Tôi có cần kết nối Internet để chơi không?