Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên công nhận/ghi nhận công lao như thế nào trong trường hợp sử dụng hoặc phân phối thương mại các bản beat mà tôi đã tạo ra thông qua ứng dụng?