Chuyến đến nội dung chính

Sẽ thế nào nếu tôi mua hàng do nhầm lẫn?